SDG cel 6: Dostęp do wody i warunków sanitarnych

Cel 6 Zrównoważonego Rozwoju: dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych

Dostęp do czystej wody to podstawowe prawo każdego człowieka. Choć na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by każdy mógł z niej korzystać, to słaba gospodarka wodna i zły stan infrastruktury są tragiczne w skutkach. Miliony ludzi, zwłaszcza dzieci, umierają każdego roku z powodu chorób związanych z brakiem odpowiednich zasobów wody, warunków sanitarnych i higieny.

Wyzwania i Skala Problemów

Niedostatek wody, jej słaba jakość oraz niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają również możliwości edukacyjne biednych rodzin. Z uwagi na to że, ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach z ograniczonym dostępem do wody pitnej, a do 2050 roku co czwarta osoba na świecie może mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym deficytem wody pitnej. Susze szczególnie dotykają najbiedniejsze rejony, potęgując problem głodu i niedożywienia.

Postępy i Wyzwania

W ostatniej dekadzie znacznie zwiększył się dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych – ponad 90% ludności świata ma dostęp do polepszonych źródeł wody pitnej. Jednak aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne i dostęp do wody w krajach rozwijających się, konieczne są większe inwestycje w zarządzanie ekosystemami słodkowodnymi i infrastrukturą sanitarną.

Zadania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

 • Zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie do 2030 roku
 • Zapewnienie godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz eliminacja defekacji na świeżym powietrzu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, dziewcząt i osób wrażliwych
 • Poprawa jakości wody poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie poziomu recyklingu oraz bezpiecznego ponownego użytkowania wody do 2030 roku
 • Znaczące podniesienie efektywności wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnienie zrównoważonego poboru wody do 2030 roku
 • Wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną do 2030 roku
 • Ochrona i odnowienie ekosystemów zależnych od wody do 2020 roku
 • Rozszerzenie międzynarodowej współpracy i wsparcie budowy potencjału krajów rozwijających się w zakresie gospodarki wodnej i sanitarnej do 2030 roku
 • Wzmocnienie udziału lokalnych społeczności w zarządzaniu zasobami wodnymi i infrastrukturą sanitarną

Fakty i Statystyki

 • W podsumowaniu co czwarty zakład opieki zdrowotnej nie posiada podstawowych usług wodnych
 • 3 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 6 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznych urządzeń sanitarnych
 • Ponad 40% światowej populacji cierpi na niedostatek wody
 • 2,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych
 • Ponad 80% nieoczyszczonych ścieków trafia do rzek lub morza
 • Każdego dnia średnio 1000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, które można uniknąć dzięki lepszym warunkom sanitarnym

Dostęp do wody i warunków sanitarnych jest bardzo ważnym punktem w Agendzie 2030.

Aby dowiedzieć się o innych celach Agendy 2030 (SDG) zapoznaj się z wpisem o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).