SDG cel 5: Równość płci

Cel 5 Zrównoważonego Rozwoju: Równość Płci

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju przyniosła znaczące postępy w obszarze równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na całym świecie. Dzięki tym działaniom osiągnięto między innymi równy dostęp dziewcząt i chłopców do edukacji na poziomie podstawowym. Niemniej jednak, wciąż istnieje wiele wyzwań do pokonania. Kobiety i dziewczęta na całym świecie nadal spotykają się z dyskryminacją i przemocą.

Fundament Zrównoważonego Świata

Równość płci to nie tylko fundamentalne prawo człowieka, ale także podstawa zrównoważonego rozwoju. Bez równości płci nie można mówić o pełnym pokoju i dobrobycie w społeczeństwach.

Niestety, co piąta kobieta w wieku 15–49 lat przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. W 49 krajach brakuje przepisów chroniących kobiety przed przemocą domową. Mimo że praktyki takie jak małżeństwa dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych spadły o 30% w ostatniej dekadzie, wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Zadania Cel 5 SDG

Cel 5 Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zakłada zakończenie dyskryminacji we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt. Obejmuje to eliminację przemocy, handel ludźmi, wykorzystanie seksualne oraz inne formy wyzysku.

Kluczowe Zadania:

 • Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.
 • Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.
 • Wyeliminować krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa oraz okaleczanie żeńskich narządów płciowych.
 • Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie odpowiednich usług publicznych i ochrony socjalnej.
 • Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach.
 • Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
 • Reformy prawne zapewniające kobietom równe prawa do zasobów ekonomicznych i własności.
 • Upowszechnić korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Przyjąć i wzmocnić polityki oraz ustawodawstwo promujące równość płci.

Fakty i Statystyki:

 • Na całym świecie 750 milionów kobiet i dziewcząt wyszło za mąż przed ukończeniem 18 roku życia.
 • Co najmniej 200 milionów kobiet i dziewcząt w 30 krajach zostało poddanych okaleczeniu narządów płciowych.
 • W 18 krajach mężowie mogą prawnie uniemożliwić swoim żonom pracę.
 • Tylko 52% kobiet w związkach małżeńskich lub partnerskich podejmuje decyzje dotyczące stosunków seksualnych, stosowania środków antykoncepcyjnych i opieki zdrowotnej.

Aby dowiedzieć się o innych celach Agendy 2030 (SDG) zapoznaj się z wpisem o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).