Co to jest PES

Co To Jest PES

Podmioty ekonomii społecznej

Definicja podmiotów ekonomii społecznej (PES) zawarta jest w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.Tym samym podmiotem ekonomii społecznej jest:spółdzielnia socjalna, warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej, spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej, organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje Pozarządowe

oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

Spółdzielenie

socialne, pracy, w tym spółdzielenie inwalidów, niewidomych oraz produkcji rolnej

Przedsiębiorstwa 
Społeczne

podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego

Jednostki Reintegracyjne

reintegracyjne tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Organizacje Pozarządowe

Spółdzielenie

Przedsiębiorstwa 
Społeczne

Jednostki Reintegracyjne

oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

socialne, pracy, w tym spółdzielenie inwalidów, niewidomych oraz produkcji rolnej

podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego

reintegracyjne tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

0
Szkoleń dla PES
0
Doradztw dla PES
0
Strategii dla PES
0
Szkoleń dla PES
0
Doradztw dla PES
0
Strategii dla PES

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie gospodarka i biznes odgrywają kluczową rolę, coraz większą uwagę przykuwa pojęcie Ekonomii Społecznej. To dynamiczne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej, które kładzie nacisk na wartości społeczne, solidarność oraz zrównoważony rozwój. Na naszym blogu przyjrzymy się głębiej tematowi Podmiotów Ekonomii Społecznej, dowiadując się, czym są i jak działają.

 

Podmioty Ekonomii Społecznej to organizacje, które łączą w sobie cele ekonomiczne z troską o społeczność i środowisko. Skupiają się na tworzeniu wartości nie tylko dla swoich udziałowców, ale także dla lokalnej społeczności i otoczenia. To mogą być spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa socjalne. Jednak to, co wyróżnia je spośród konwencjonalnych firm, to ich misja służenia wspólnemu dobru, minimalizowanie nierówności oraz angażowanie się w projekty społeczne.

 

Działanie Podmiotów Ekonomii Społecznej opiera się na współpracy i demokratycznym zarządzaniu. Wszyscy uczestnicy mają szansę uczestniczyć w procesach decyzyjnych, co sprzyja równości i wzmacnia więzi społeczne. Zyski generowane przez te podmioty często są reinwestowane w cele społeczne, np. edukację, opiekę zdrowotną czy programy rozwoju lokalnej infrastruktury.

 

Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej będzie zrównoważony rozwój. Skoncentrują się one na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko oraz promowaniu praktyk biznesowych, które są przyjazne dla natury. W efekcie, przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

Na naszym blogu zgłębimy różnorodność form, w jakich występują Podmioty Ekonomii Społecznej oraz ich wpływ na lokalne społeczności i globalną gospodarkę. Będziemy analizować przykłady sukcesów, wyzwania, z jakimi się borykają, oraz trendy kształtujące przyszłość Ekonomii Społecznej. Razem odkryjmy, jak te podmioty mogą stać się katalizatorem pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych.

 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego