SDG cel 4: Dobra jakość edukacji

Edukacja: Jak Dążyć do Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Pandemia COVID-19 wywarła niszczycielski wpływ na edukację na całym świecie, powodując znaczące straty w nauce w czterech z pięciu z 104 badanych krajów. Już przed pandemią postęp w kierunku zapewnienia wysokiej jakości edukacji był wolniejszy, niż wymagano. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne są dodatkowe środki, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji.

Wyzwania stojące przed edukacją

Jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań, do 2030 roku aż 84 miliony dzieci i młodzieży nie będzie uczęszczać do szkoły, a około 300 milionów uczniów nie opanuje podstawowych umiejętności matematycznych i czytania. To alarmujące prognozy, które wymagają natychmiastowej reakcji.

Cele do osiągnięcia

Aby zrealizować Cel 4 SDG, który zakłada zapewnienie bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym i średnim dla wszystkich chłopców i dziewcząt do 2030 roku, musimy również:

  • Zapewnić równy dostęp do niedrogiego szkolenia zawodowego.
  • Wyeliminować dysproporcje ze względu na płeć i majątek.
  • Osiągnąć powszechny dostęp do wysokiej jakości szkolnictwa wyższego.

Dlaczego edukacja jest kluczowa?

Edukacja jest fundamentem, który pozwala osiągnąć wiele innych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki wysokiej jakości edukacji, ludzie mogą wyrwać się z kręgu ubóstwa, zmniejszać nierówności, osiągać równość płci i prowadzić zdrowsze, bardziej zrównoważone życie. Edukacja promuje także tolerancję i przyczynia się do tworzenia pokojowych społeczeństw.

Kluczowe kroki do sukcesu

Aby osiągnąć Cel 4, finansowanie edukacji musi stać się priorytetem inwestycyjnym na poziomie krajowym. Potrzebujemy:

  • Uczynienia edukacji bezpłatną i obowiązkową.
  • Zwiększenia liczby nauczycieli.
  • Poprawy infrastruktury szkolnej.
  • Wykorzystania transformacji cyfrowej.

Postępy i wyzwania

Między 2015 a 2021 rokiem nastąpił wzrost liczby ukończonych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na całym świecie. Jednak tempo tego postępu było wolniejsze w porównaniu z 15 latami wcześniejszymi. Na obszarach marginalizowanych utrzymują się ograniczenia ekonomiczne oraz problemy z efektywnością nauki i wskaźnikiem przerywania nauki.

Problemy regionalne i grupy marginalizowane

Afryka Subsaharyjska stoi przed największymi wyzwaniami w zakresie zasobów szkolnych, gdzie mniej niż połowa szkół ma dostęp do podstawowych udogodnień, takich jak woda pitna, elektryczność i internet. Kobiety i dziewczęta są jedną z grup, które mają trudniejszy dostęp do edukacji, co prowadzi do ograniczonych możliwości na rynku pracy.

Co możemy zrobić?

Musimy apelować do naszych rządów, aby umieściły edukację jako priorytet zarówno w polityce, jak i w praktyce. Wspierajmy inicjatywy, które dążą do zapewnienia bezpłatnej edukacji podstawowej dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem grup bezbronnych i marginalizowanych.

Aby dowiedzieć się o innych celach Agendy 2030 (SDG) zapoznaj się z wpisem o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).