SDG cel 3: Zdrowie i lepsza jakość życia dla wszystkich

Cel 3: Zdrowe życie i dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku – klucz do zrównoważonego rozwoju

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) to ambitne wyzwanie, które stawia przed sobą społeczność międzynarodowa. Cel 3, który zakłada zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu, jest jednym z najważniejszych z tych wyzwań. Wprowadzenie odpowiednich działań w zakresie zdrowia publicznego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnego dobrobytu i równowagi społecznej.

Znaczące postępy i wyzwania

Odnotowano znaczny postęp w wydłużeniu przewidywanej długości życia oraz w ograniczaniu śmiertelności dzieci i matek. Śmiertelność okołoporodowa matek zmniejszyła się o 37% od 2000 roku, a liczba zgonów dzieci przed piątym rokiem życia spadła znacząco od 1990 roku. Mimo tych sukcesów, wciąż istnieją poważne wyzwania do pokonania.

Zdrowie dzieci

Każdego dnia umiera o 17 tysięcy mniej dzieci niż w 1990 roku, jednak nadal ponad 6 milionów dzieci rocznie umiera przed ukończeniem piątego roku życia. Szczepienia przeciw odrze od 2000 roku zapobiegły 15,6 milionom zgonów. Niestety, w regionach takich jak Afryka Subsaharyjska i Azja Południowa, wskaźniki umieralności dzieci pozostają wysokie. Prawdopodobieństwo śmierci przed ukończeniem piątego roku życia jest dwukrotnie większe w przypadku dzieci z rodzin ubogich w porównaniu do tych zamożniejszych. Edukacja matek odgrywa tu kluczową rolę – dzieci matek wykształconych mają większe szanse na przeżycie.

Zdrowie matek

Od 1990 roku śmiertelność okołoporodowa spadła prawie o połowę. W niektórych regionach, takich jak Azja Wschodnia, Afryka Północna i Azja Południowa, spadek ten wyniósł około dwie trzecie. Jednak w regionach rozwijających się wskaźnik umieralności matek jest nadal 14 razy większy niż w regionach rozwiniętych. Choć dostęp do opieki przedporodowej wzrósł, tylko połowa kobiet w regionach rozwijających się otrzymuje odpowiednią opiekę zdrowotną.

Kluczowe zadania do realizacji do 2030 roku

Ograniczenie śmiertelności

  • 3.1: Zmniejszenie globalnego wskaźnika śmiertelności okołoporodowej do poniżej 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.
  • 3.2: Wyeliminowanie zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec, dążąc do ograniczenia umieralności noworodków do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralności dzieci do piątego roku życia do 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

Walka z chorobami

  • 3.3: Wyeliminowanie epidemii AIDS, gruźlicy, malarii oraz innych chorób zakaźnych.
  • 3.4: Obniżenie o 1/3 przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie, leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

Zapobieganie uzależnieniom i zdrowie reprodukcyjne

  • 3.5: Wzmocnienie zapobiegania i leczenia uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków i alkoholu.
  • 3.7: Zapewnienie powszechnego dostępu do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Wsparcie i finansowanie

Efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej oraz rozwój infrastruktury medycznej są niezbędne do realizacji tych celów. Poprawa warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczanie zanieczyszczenia środowiska mogą znacząco wpłynąć na ratowanie życia milionów ludzi.

Działania międzynarodowe

  • 3.B: Wspieranie badań nad nowymi szczepionkami i lekarstwami oraz zapewnienie do nich dostępu po przystępnej cenie.
  • 3.C: Znaczne zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz szkolenie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się.
  • 3.D: Wzmocnienie zdolności wszystkich krajów do zarządzania ryzykiem zdrowotnym na poziomie lokalnym i globalnym.

Podsumowanie

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga skoordynowanych działań na wielu poziomach. Cel 3 jest kluczowy, ponieważ zdrowie i dobrostan są fundamentem trwałego i zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w zdrowie publiczne przynoszą nie tylko korzyści zdrowotne, ale również ekonomiczne i społeczne, przyczyniając się do budowy bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Aby dowiedzieć się o innych celach Agendy 2030 (SDG) zapoznaj się z wpisem o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).