SDG cel 2: Wyeliminować głód

W dzisiejszym wpisie na blogu EkoZmiana, pragniemy zwrócić uwagę na jeden z kluczowych celów Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Cel 2, który dąży do wyeliminowania głodu, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego, lepszego odżywiania oraz promowania zrównoważonego rolnictwa.

Wyzwania i Szanse

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stać się źródłem pożywnej żywności dla wszystkich, zapewniając jednocześnie godny dochód. Te sektory mają także potencjał, aby przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Jednakże, aby to osiągnąć, musimy zreformować sposób, w jaki produkujemy, spożywamy i dystrybuujemy żywność.

Obecnie zasoby naturalne, takie jak gleba, woda pitna, oceany i lasy, ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne nasilają te problemy, zwiększając ryzyko katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wielu mieszkańców obszarów wiejskich zmuszonych jest migrować do miast, ponieważ nie są już w stanie utrzymać się z pracy w rolnictwie.

Skala Problemów

Niedobory żywności i związane z nimi poważne niedożywienie dotykają miliony dzieci, prowadząc do zaburzeń rozwoju i zahamowania wzrostu. Aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi i sprostać przewidywanemu wzrostowi liczby niedożywionych osób o kolejne 2 miliardy do 2050 roku, musimy gruntownie zmienić globalny system żywnościowy i rolniczy. Inwestycje w rolnictwo są kluczowe dla zwiększenia zdolności produkcyjnych, podczas gdy zrównoważone systemy produkcji żywności mogą znacząco obniżyć ryzyko głodu.

Kluczowe Zadania

2.1 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności przez cały rok.

2.2 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia, realizując do 2025 roku uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

2.3 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludności rdzennej oraz rodzin utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków, zapewniając równy dostęp do zasobów, wiedzy, usług finansowych i rynków.

2.4 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa, które zwiększą wydajność i produkcję, podtrzymają ekosystemy oraz wzmocnią zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych katastrof.

2.5 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków, skutecznie zarządzając bankami nasion i roślin.

Fakty i Statystyki

  • Na świecie z powodu niedożywienia cierpi 815 milionów ludzi, czyli co dziewiąta osoba.
  • Azja jest kontynentem, na którym żyje najwięcej ludzi głodujących – aż dwie trzecie jej populacji.
  • W krajach rozwijających się, głód dotyka 12,9% populacji.
  • Co czwarte dziecko na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu.
  • 66 milionów dzieci chodzących do szkoły podstawowej w krajach rozwijających się cierpi głód.
  • 40% światowej populacji utrzymuje się z rolnictwa, które stanowi główne źródło przychodu i miejsc pracy dla ubogich gospodarstw wiejskich.
 
Aby dowiedzieć się o innych celach Agendy 2030 (SDG) zapoznaj się z wpisem o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).