Materiały edukacyjno-szkoleniowe

Materiały edukacyjne opracowane na potrzeby prowadzenia szkoleń z projektu EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze. Autorem specjalistycznej wiedzy jest nasz konsultant naukowo – techniczny dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski.

Wyniki ankiet dotyczących zagadnień energetycznych
oraz transportowych w wybranych grupach wiekowych

 

W opracowaniu przedstawiono wyniki ankiet dotyczących zagadnień energetycznych i transportowych w kontekście ochrony środowiska. Ankiety przeprowadzone były w reprezentatywnych grupach respondentów, skategoryzowanych według trzech grup wiekowych. Ankiety przeprowadzone zostały na potrzeby projektu: „EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze”.

 

Wstęp

Celem przeprowadzonego procesu ankietyzacji było określenie nastawienia ankietowanych do zagadnień związanych z energetyką oraz ekologicznym transportem, czyli zagadnieniami wpisującymi się w tematykę projektu: EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze”. Ankiety przeprowadzone były na reprezentatywnej grupie osób. Ankiety były anonimowe. Ankietowani skategoryzowani byli w trzech grupach wiekowych, tj.: osoby do 25 roku życia, osoby pomiędzy 25-tym a 45-tym rokiem życia oraz osoby powyżej 45-go roku życia. Pytania ankietowe przedstawiono poniżej.

Pytania ankietowe:

  1. Czy ważne są dla Pani/Pana kwestie ochrony środowiska?
  2. Czy zna Pani/Pan ludzi z grupy wykluczonych energetycznie?
  3. Czy zna Pan/Pani osoby, które mają problem z opłaceniem rachunków za energię elektryczną lub cieplną?
  4. Czy podjął Pan/Pani działania związane ze zmniejszeniem energochłonności w swoim domu, w ciągu 2023 roku?
  5. Czy przy zakupie urządzeń elektrycznych zwraca Pani/Pan uwagę na ich moc elektryczną?
  6. Czy rozważa Pani/Pan zmiany w swoim domu mające na celu zmniejszenie jego energochłonności?
  7. Czy dostrzega Pan/Pani walory podróżowania komunikacją zbiorową?
  8. Czy jest Pani/Pan zwolennikiem aut elektrycznych?
  9. Czy zaaprobowałby Pan/Pani na zakaz wjazdu aut spalinowych do centrów miejskich?
  10. Czy zrezygnowałby Pan/Pani z poruszaniem się autem w mieście jeżeli komunikacja zbiorowa byłaby bezpłatna?

Na powyższe pytania ankietowani mogli udzielić odpowiedzi: TAK/NIE/NIE WEM.

Uzyskane wyniki ankiet opracowano statystycznie i przedstawiono poniżej w postaci wykresów.

Wyniki ankiet w grupie wiekowej do 25 lat:

Rys. 1. Wyniki ankiet w grupie wiekowej do 25 lat.

Wyniki ankiet w grupie wiekowej od 35 do 45 lat:

Rys. 2. Wyniki ankiet w grupie wiekowej od 35 do 45 lat.

Wyniki ankiet w grupie wiekowej powyżej 45 lat:

Rys. 3. Wyniki ankiet w grupie wiekowej powyżej 45 lat.

Wyniki ankiet łącznie, we wszystkich grupach wiekowych:

Rys. 4. Wyniki ankiet łącznie, we wszystkich grupach wiekowych.

Podsumowanie wyników

Pytania ankietowe odnosiły się do dwóch grup zagadnień, tj. energetyki i transportu. Pierwsze pytanie miało charakter ogólny, w którym ankietowani deklarowali swój stosunek do zagadnień ochrony środowiska. W grupach wiekowych do 25 lat i powyżej 45 lat wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zagadnienia te są dla nich ważne. Jednak w grupie wiekowej 35-45 lat część respondentów wypowiedziała się, że zagadnienia te nie są dla nich ważne.  Na pytanie o wykluczenie energetyczne tylko 7% ankietowanych odpowiedziało, że zna osoby z tej grupy. Jednak już w kolejnym pytaniu aż 45% odpowiedziało, że zna osoby z problemami możliwości zapłacenia rachunku za energię elektryczną. W kolejnych pytaniach odpowiednio 57%, 76%, 59% ankietowanych wykazuje postawę proenergetyczną, tj. chęć podjęcia działań w kierunku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej w miejscu zamieszkania. Kolejna część pytań i odpowiedzi  odnosiła się do transportu. Zdecydowana większość, tj. 62% ankietowanych dostrzega walory komunikacji zbiorowej. Jednak tylko 33% deklaruje zmianę sposobu poruszania się po mieście, tj. rezygnacji z samochodu napędzanego silnikiem spalinowym na rzecz komunikacji zbiorowej, przy bezpłatnej formie dla ostatniej z wymienionych. W pytaniach ankietowani wyrazili sceptyczny stosunek do aut elektrycznych. Tylko 19 % jest ich zwolennikami. Dodatkowo tylko 11% ankietowanych było za ograniczeniem możliwości wjazdu samochodów spalinowych do centrów dużych miast.

Autor:

dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski – Uniwersytet Radomski, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki